Ogłoszenie nr 50874 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Bieruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 36957-2017
Data: 06/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27623801200000, ul. Jagiełły  13, 43-155   Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 289 684, e-mail bpik@bpik.com.pl, faks 032 2162764 wew. 22.
Adres strony internetowej (url): www.bpik.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/03/2017, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29/03/2017, godzina: 12:00,