Ogłoszenie nr 85552 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.
Bieruń: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 36957 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 50874 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27623801200000, ul. Jagiełły  13, 43-155   Bieruń, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 289 684, faks 032 2162764 wew. 22, e-mail bpik@bpik.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bpik.com.pl
Adres profilu: www.bpik.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia w Bieruniu może odprowadzić następujące ilości ścieków: Qdmax = 1 800 m3/d - maksymalnie dobowo w tym:  Qdmax = 500 m3/h - do rowu "C" z rowu cyrkulacyjnego R1,  Qdmax = 1 300 m3/h - do rowu "D" z rowu cyrkulacyjnego R3, W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących obiektów: 1. Układ przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania: 1.1. Przepompownia ścieków ogólnych [PS] , 1.2. Stacja zlewcza ścieków [STZ] , 1.3. Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych [ZR] , 1.4. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna [OM] ; 2. Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków [RB] - 2 ciągi: 2.1. Komora defosfatacji [KDf], 2.2. Komora denitryfikacji [KDn], 2.3. Komora nitryfikacji [KN], 2.4. Osadnik wtórny [OW], 2.5. Przepompownia recyrkulacji wewnętrznej [RW], 2.6. Przepompownia recyrkulacyjna [PR]; 3. Węzeł gospodarki osadowej: 3.1. Komora stabilizacji tlenowe] osadu nadmiernego [KS], 3.2. Stacja odwadniania i higienizacji osadu [STO], 3.3. Wiata technologiczna osadu [WO]; 4. Obiekty towarzyszące: 4.1. Stacja dmuchaw [SD], 4.2. Stacja dozowania reagentów [DR], 4.3. Zbiornik wody technologicznej [ZW], 4.4. Komora pomiarowa [KP], 4.5. Wylot do odbiornika [Ws] (remont).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45232421-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT10778255.17
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PUPH „OTECH” Sp. z o.o.,  otech@otech.com.pl,  ul. Dukielska 83,  38-300,  Gorlice,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13 257 253.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13 257 253.85
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15 971 550.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.