Ogłoszenie nr 1429 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.
Bieruń: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej", współfinasnowany ze środków Funduszu Spójności
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 347623-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 351830-2016; 354131-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27623801200000, ul. ul. Jagiełły  13, 43155   Bieruń, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 289 684, faks 032 2162764 wew. 22, e-mail bpik@bpik.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bpik.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BPIK.271.2.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegająca na nadzorze oraz zarządzaniu robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej”, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności. Wykonawca wykonywał będzie zgodnie z zawartą umową obowiązki Inżyniera, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 290). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Opis Słownik główny: 71.31.00.00-4 79.11.00.00-8.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71310000-4
Dodatkowe kody CPV: 79110000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT347793.78
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert10
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o.,  ,  ul. Armii Krajowej 60/62,  42-200,  Częstochowa,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 355 839.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 355839.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 793350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.